Ochrana súkromia

Poučenie prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov občianskym združením Táborčatá, sídlo Legionárska 19, 831 01 Bratislava, IČO: 50 084 330 (ďalej len „prevádzkovateľom“, Vám ako objednávateľovi ,osobe (ďalej len „dotknutej osobe“) poskytujúcej prevádzkovateľovi svoje osobné údaje týmto poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 25.5.2018

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s vyššie citovanými predpismi a nariadeniami a to za účelom:

  1. Uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu – detského tábora a plnenie zmluvy
  2. Marketing a reklama detských táborov – vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov z činnosti táborov organizovaných prevádzkovateľom na webovej stránke, Facebooku, Instragrame alebo v katalógu prevádkovateľa
  3. Účtovné a daňové účely
  4. Archivačný účel
  5. Štatistický účel
Rozsah spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje, s ktorých spracúvaním ste súhlasili a to iba v rozsahu nevyhnutnom pre účel, pre ktorý sú spracúvané. Spracúvané sú údaje slúžiace k Vašej identifikácii (meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa trvalého pobytu, meno prihlasovaného kamaráta) a údaje umožňujúce s Vami kontakt ( telefónne číslo, emailová adresa).

Poskytovanie osobných údajov za účelom plnenia Zmluvy o obstaraní zájazdu ( ďalej „zmluvy“) je dobrovoľné, súčasne však je nevyhnutné k realizácii objednaných služieb. V prípade, ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nebude možné zmluvu uzatvoriť. Poskytovanie osobných údajov na účel marketingu a reklamy je dobrovoľné a k plneniu zmluvy nie je nevyhnutné.

Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov

Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné a dotknutá osoba ho kedykoľvek môže zrušiť písomne, emailom na adresu taborcata@taborcata.sk

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva.

Spôsob spracúvania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov prebieha v sídle prevádzkovateľa poverenými zamestnancami. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva prostredníctvom výpočtovej techniky aj manuálne za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému spracúvaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim partnerom zabezpečujúcim poistenie (poisťovňa Dôvera, UNION, Všeobecná zdravotná poisťovňa), osobám zabezpečujúcim účtovníctvo, orgánom verejnej moci v súvislosti s kontrolnou činnosťou a subjektom u ktorých to vyžadujú platné právne predpisy.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ údaje dotknutej osoby spracúva vždy iba dobu nevyhnutnú pre daný účel. Doba spracúvania je určená buď v rámci poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

Osobné údaje na účel zasielania ponuky a vytvárania databázy klientov prevádzkovateľ eviduje a spracúva po dobu najviac 4 roky odo dňa vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje uchovávajú na archivačný účel, a to najviac 5 rokov. Osobné údaje súvisiace s účtovníctvom prevádzkovateľ uchováva v zmysle platných právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby vystaví potvrdenie o tom aké osobné údaje dotknutej osoby spracúva.

Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Súčasne má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov t.j. získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo tieto údaje preniesť inému prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek písomne mailom na taborcata@taborcata.sk odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba pripomienku podľa ktorej sú jej osobné údaje spracované v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté alebo v rozpore so zákonom, môže písomne na taborcata@taborcata.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a nápravu situácie. Ak bude pripomienka oprávnená, prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečí nápravu. Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti osobných údajov

Informácie o zdroji osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby pri plnení zmluvy a predzmluvných vzťahov, alebo predaji jednotlivých služieb cestovného ruchu v osobnom, telefonickom alebo emailovom kontakte s dotknutou osobou alebo ňou povereným zástupcom.